کارشناس منابع انسانی

شرح موقعیت شغلی

 • انجام کلیه امور مرتبط با جذب و استخدام
 • پایش و کنترل اجرای صحیح سیاستها و خط مشی های شرکت
 • مشارکت در تدوین استراتژی های شرکت با تمرکز بر سرمایه انسانی
 • مشارکت در تدوین راهکارهای انگیزشی برای پرسنل
 • گردآوری و بروز رسانی سوابق و عملکرد کارکنان
 • مستندسازی فرآیندها و گزارشات مرتبط با مدیریت منابع انسانی از قبیل برنامه جذب، ارزیابی، استخدام، آموزش و غیره
 • اجرای تمامی مکاتبات و امور اداری مربوط به منابع انسانی
 • استقرار فرایندهای انتخاب، استخدام و خاتمه همکاری و فرم های مربوطه
 • مشارکت در بروز رسانی و بهبود بخشیدن روندها و رویکردهای منابع انسانی شرکت
 • استقرار بهینه ساختار و فرآیندهای توسعه همکاران شامل آموزش، مربیگری، انتقال دانش و توسعه فردی
 • اجرای برنامه ارزیابی عملکرد با همکاری مدیران